IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Selvtest


Gratulerer!

Denne testen gir en indikasjon på hvilke immaterielle ressurser dere forvalter og hvordan disse kan beskyttes. Dette erstatter ikke en grundigere gjennomgang med en profesjonell rådgiver.


Du må svare "Ja" eller "Kanskje" på minst ett spørsmål for å få et resulat

Det ser ut til at dere har verdier/ressurser å ta hånd om. En bevisst håndtering av dem kan være nyttig og gi nye muligheter for foretaket. Ut fra svarene dine finnes følgende immaterielle verdier i foretaket:

Navn på bedrift, produkt eller tjeneste, domenenavn

Har dere et navn på bedriften, et produkt eller en tjeneste som dere vil være alene om?

Navn på bedrift, produkt eller tjeneste, domenenavn

Det finnes flere måter å registrere foretaksnavn på. Gjennom å registrere foretaksnavnet i Brønnøysundregisteret får du en viss beskyttelse for foretaksnavnet (firmanavnet ditt). Ett foretaksnavn eller et kjennetegn for et produkt eller en tjeneste kan også registreres som varemerke.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Patentstyret er ansvarlig myndighet for varemerkeregistrering i Norge. Et domenenavn har først og fremst en adressefunksjon men benyttes ofte i praksis som kjennetegn for å bygge identitet på nettet. Å registrere et domenenavn gir i seg selv ingen enerett til det eller de ord eller forkortelser som inngår i domenenavnet. Det er viktig å tenke på at registrering av varemerke, foretaksnavn, og domenenavn er tre frittstående registreringer som må gjøres hver for seg. I tillegg til disse registreringene gir markedsføringsloven vern mot at konkurrenter anvender et navn på feilaktig måte. 

Hvis logoen er laget av noen andre enn deg selv, for eksempel av en innleid konsulent eller et PR-byrå, bør du inngå en avtale i forkant hvor du sikrer deg retten til å bruke det.

Muligheter og nytte for bedriften

Med en varemerkebeskyttelse får du enerett til ditt navn/kjennetegn i markedet for de varer og tjenester du har registrert varemerket for. Du kan også lisensiere ut varemerkte ditt, eller selge det.

Et sterkt varemerke bidrar til foretakets verdi, blant annet ved at foretaket blir mer attraktivt for kunder, finansiører og samarbeidspartnere.

Logo for bedriften, for et produkt eller en tjeneste

Har dere en logo, figur eller et kjennetegn som er viktig for bedriften?

Logo for bedriften, for et produkt eller en tjeneste

En logo for et foretak, produkt, tjeneste eller nettbutikk kan beskyttes gjennom varemerke. Patentstyret er ansvarlig myndighet for registrering av varemerker i Norge. I tillegg gir markedsføringsloven beskyttelse mot at konkurrenter benytter seg av logoen din på et feilaktig vis.

Les mer

Hvis logoen er laget av noen andre enn deg selv, for eksempel av en innleid konsulent eller et PR-byrå, bør du inngå en avtale i forkant hvor du sikrer deg retten til å bruke det.

Muligheter og nytte for bedriften

En varemerkebeskyttelse gir deg enerett til logoen din i markedet for de varer og tjenester som du har registrert varemerket for.

Du kan lisensiere ut og selge logoen. Et sterkt varemerke blir mer attraktivt for kunder, finansiører og samarbeidspartnere og kan øke foretakets verdi.

Design og utseende

Har dere et produkt der form og utseende er et viktig konkurransefortrinn?

Design og utseende

Om design eller utseende for et produkt er ny og skiller seg fra tidligere kjent design kan du søke om designregistrering. Patentstyret er ansvarlig myndighet for designbeskyttelse i Norge. I EU finnes det i tillegg til registrert design også en begrenset designbeskyttelse som du kan få uten å behøve å søke om dette, dersom du offentliggjør ditt design på den måten dette krever. NB dette gir ikke vern i Norge.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Designet ditt kan i visse tilfeller også beskyttes med varemerke. Markedsføringsloven gir en viss beskyttelse mot at konkurrenter anvender designet på feilaktig vis. Design kan også omfattes av opphavsretten, om den anses å ha verkshøyde.

Hvis designet er laget av noen andre enn deg selv, for eksempel av en innleid konsulent eller et PR-byrå, bør du inngå en avtale i forkant hvor du sikrer deg retten til å bruke det.

Muligheter og nytte for bedriften

Designregistrering, varemerkeregistrering og opphavsrett gir deg enerett til designet ditt i markedet; du kan selv bestemme hvordan andre anvender det du har skapt. Du kan lisensiere ut og selge designet ditt.

 

Tekst, foto, musikk og film

Har dere skapt tekster, bilder, musikk eller film?

Tekst, foto, musikk og film

Tekst, musikk, film, litteratur og andre åndsverk beskyttes gjennom opphavsretten, som også kan gjelde programvare, skulpturer, møbler, lamper og byggekunst. I Norge trenger man ikke å søke om opphavsrettslig beskyttelse, da retten oppstår automatisk når verket er blitt til.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

For beskyttelse kreves at det du har skapt har verkshøyde; at det når opp til et visst nivå av originalitet. Hvis materialet er laget av noen andre enn deg selv, for eksempel av en innleid konsulent eller et PR-byrå, bør du inngå en avtale i forkant hvor du sikrer deg retten til å bruke det.

Muligheter og nytte for bedriften

Opphavsretten innebærer at den som skapt et verk som regel bestemmer hvordan det kan anvendes, for eksempel hvordan det skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Du kan få økonomisk erstatning for det du har skapt og rettighetene innebærer at du har rett til å bli navngitt i forbindelse med at noen anvender verket. Du kan gjennom avtale lisensier ut eller selge dine rettigheter.

Clara.no gir en oversikt over forvaltningsorganisasjoner for opphavsrettshavere.

Dataprogram, dataspill og apper

Arbeider dere med utvikling av programvare, dataspill eller apper?

Dataprogram, dataspill og apper

Det finnes ulike måter å beskytte programvare, dataspill og apper på. Ofte er en kombinasjon av flere beskyttelsesmetoder nødvendig. Ren programvare eller dataspill kan ikke patenteres. Et unntak er USA hvor software-løsninger kan i noen tilfeller bli patentert. Derimot kan tekniske oppfinnelser som utføres av et dataprogram være patenterbare.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Programvare, dataspill og apper kan beskyttes på ulike måter. Ofte er en kombinasjon av flere beskyttelsesmetoder nødvendig. Ren programvare eller dataspill kan ikke patenteres. Et unntak er USA hvor software-løsninger i noen tilfeller kan patenteres. Derimot kan tekniske oppfinnelser som utføres av et dataprogram være patenterbare.

Opphavsrett oppstår automatisk når et originalt verk skapes og programkode omfattes ofte av opphavsretten.

Muligheter og nytte for bedriften

Patent, designbeskyttelse og opphavsrett gir enerett til utnyttelse av verdiene, og åpner for ulike kommersielle muligheter.  Du kan for eksempel lisensiere ut eller selge dine rettigheter.

Interne veiledninger og arbeidsmetoder

Har dere interne manualer/prosedyrer eller beskrivelser av arbeidsmetoder som innebærer et konkurransefortrinn for dere?

Interne veiledninger og arbeidsmetoder

Interne håndbøker, veiledninger og beskrivelser av arbeidsmetoder er også immaterielle ressurser. De kan beskyttes fra konkurrentene ved at du håndterer dem som bedriftshemmeligheter. Da trenger du rutiner for hemmelighold, der ansettelses- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Om du oppretter konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Om du oppretter konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk. Ved å regulere hva medarbeidere får og ikke får ta med seg når de bytter jobb kan du forhindre at verdier spres.

Hvis materialet er laget av noen andre enn deg selv, for eksempel av en innleid konsulent eller et PR-byrå, bør du inngå en avtale i forkant hvor du sikrer deg retten til å bruke det. Som regel vil materiale som er beskyttet ved opphavsretten (også oppfinnelser) og som er resultat av en ansatts arbeid tilfalle arbeidsgiver, forutsatt at arbeidet er innenfor rammene av tilsettingen.

Markedsføringsloven (§ 28, 29) omhandler misbruk av informasjon om bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler.

Muligheter og nytte for bedriften

Interne håndbøker, veiledninger og beskrivelser av arbeidsmetoder kan også representere immaterielle ressurser som kan lisensieres ut eller selges. Å hemmeligholde det dere har skapt i foretaket kan gi konkurransefordeler, ved at konkurrentene ikke har tilgang til samme informasjon. 

Forretningsideer eller -modeller

Har dere en forretningsidé som gir fordeler overfor konkurrenter?

Forretningsideer eller -modeller

Forretningsidéer og forretningsmodeller er immaterielle verdier som ikke kan beskyttes gjennom patent eller annen registrert enerett.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Om det er praktisk mulig kan man i stedet hemmeligholde dem overfor konkurrentene gjennom å håndtere dem som forretningshemmeligheter.
Da trenger du rutiner for hemmelighold, der ansettelses- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Ved å regulere hva medarbeidere får og ikke får ta med seg når de bytter jobb kan du forhindre at verdier spres. I visse tilfeller kan idéer og modeller beskyttes med opphavsretten. Om dine forretningsidéer eller -modeller er skapt av noen annen enn deg, sikre deg da ved avtale retten til å anvende dem.

Markedsføringsloven omhandler (§ 28, 29) misbruk av informasjon om bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler.

Muligheter og nytte for bedriften

Å holde idéen eller modellen i foretaket kan gi konkurransefordeler, ved at konkurrentene ikke har tilgang til samme informasjon.  Forretningsidéer og -modeller kan også være en verdi som kan lisensieres ut eller selges.

Kompetanse

Har dere medarbeidere med spesiell kompetanse og kunnskap som gjør virksomheten attraktiv?

Kompetanse

Særlige ferdigheter og spisskompetanse hos medarbeidere er immaterielle verdier som til en viss grad kan vernes gjennom klare tilsettings- eller oppdragsvilkår. Om dere oppretter konkurranseklausuler, så pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Bedriftens know-how bør om det er praktisk mulig hemmeligholdes overfor konkurrentene gjennom å håndtere dem som forretningshemmeligheter. Da trenger bedriften rutiner for hemmelighold, der ansettelses- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Ved å regulere hva medarbeidere får og ikke får ta med seg når de bytter jobb kan bedriften forhindre at verdier spres.

Muligheter og nytte for bedriften

Særlige ferdigheter og spisskompetanse representerer konkurransefordeler sammenliknet med konkurrenter som ikke har tilgang til samme kunnskap. (Forutsatt at ikke personen som har kunnskapen bytter jobb.) Spisskompetanse kan også lisensieres ut eller selges, for eksempel ved at dere tilbyr deres at spesialistene deres utfører vedlikehold og service på produkter dere selger, eller som direkte tjenester.

Kunderegister

Har dere laget et kunderegister?

Kunderegister

Kunderegisteret ditt er en immateriell ressurs som kan beskyttes gjennom hemmelighold. En måte er å la kun et fåtall personer i bedriften benytte registeret.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Om du vil beholde registeret som en bedriftshemmelighet må du ha rutiner for hvordan det skal holdes hemmelig, der riktige klausuler i avtaler med underleverandører kan være en viktig del.

Det er viktig å tydeliggjøre for medarbeiderne i arbeidskontrakten hva de ikke får ta med seg om de går over til en konkurrent. Om du etablerer konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk.

Muligheter og nytte for bedriften

Kunderegistre er en konkurransefordel overfor konkurrenter som ikke har tilgang til samme informasjon.


Du kan få inntekter ved å selge kunderegisteret ditt, eller ved samarbeid med andre som kan ha interesse av dine kunder, men husk å ta hensyn til personopplysningsloven.

 

Produksjonsprosesser

Har dere produksjonsprosesser som gir bedriften konkurransefortrinn, eksempelvis gjennom mer effektiv produksjon?

Produksjonsprosesser

Det finnes ulike måter å beskytte egenutviklede produksjonsprosesser på. Ofte vil en kombinasjon av flere former for beskyttelse være relevant. Produksjonsprosesser kan i noen tilfeller beskyttes ved patent.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Med et patent kan du få enerett til prosessen, men må til i gjengjeld offentliggjøre den i patentsøknaden.

Et annet alternativ er å beholde produksjonsprosesser som bedriftshemmeligheter. Da trenger bedriften rutiner for hemmelighold, der ansettelses- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Om det opprettes konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk. Kanskje trenger bare et lite antall personer i bedriften kjenne til prosessene i sin helhet. Om produksjonsprosessene er utviklet av andre, for eksempel av innleide konsulenter er det viktig å sikre seg retten til å anvende den.

Det finnes fritt tilgjengelige databaser for patentdokumenter som kan avdekke blant annet hva andre har gjort tidligere og på den måten unngå å utvikle løsninger som allerede finnes.

Muligheter og nytte for bedriften

Å eie produksjonsprosesser som konkurrentene ikke har tilgang til eller kunnskap om er ofte en fordel. Bedriften kan velge blant annet om prosessen skal lisensieres ut, selges og/eller anvendes for å tiltrekke samarbeidspartnere og holde konkurrentene unna.

Databaser

Har dere egne databaser som gjør dere mer attraktive enn konkurrentene?

Databaser

Databaser beskyttes gjennom opphavsretten dersom den har verkshøyde. Databaser som ikke har verkshøyde kan beskyttes med en særskilt immaterialrettslig vern (sui generis-beskyttelse). Varigheten av dette særskilte vernet for databaser er begrenset til 15 år etter siste oppdatering, eller en eventuell offentliggjøring av databasen.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

En annen måte å beskytte databaser på er å beholde dem som bedriftshemmeligheter. Dere trenger da rutiner for hvordan de skal holdes hemmelig, der tilsettings- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Om dere etablerer konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk.

Om databasene er laget av eksterne aktører er det viktig å avtalefeste retten til å anvende dem.

Muligheter og nytte for bedriften

Opphavsrett og databasebeskyttelse gir dere en enerett som kan lisensieres ut eller selges.

Teknikk, forskning og utvikling

Arbeider dere med utvikling av nye produkter, teknologi eller forskning?

Teknikk, forskning og utvikling

Dersom bedriften utvikler tekniske løsninger eller driver med forskning er det verdt å vurdere patentering. Det finnes ulike måter å ta hånd om resultater av forsknings- og utviklingsarbeid på. Ofte inngår en kombinasjon av flere metoder, der patent, hemmelighold og publisering inngår.

Les mer

Håndtering og beskyttelse

Om dere vil publisere egne forskningsresultater bør det først vurderes om det er interessant med et patent eller ikke. Etter at resultatene blir publisert er det for sent å søke patent. Derfor bør patentet søkes før publisering.

Om du velger du å beholde egne tekniske løsninger eller forskningsresultater som bedriftshemmeligheter trenger du rutiner for hemmelighold, der ansettelses- og oppdragsavtaler kan være en viktig del. Om det opprettes konkurranseklausuler, pass på at de er i tråd med gjeldende regelverk. Om løsningene er blitt utviklet ved hjelp av andre, for eksempel innleide konsulenter er det viktig å sikre seg retten til å anvende den.

Det finnes fritt tilgjengelige databaser for patentdokumenter som kan avdekke blant annet hva andre har gjort tidligere og på den måten unngå å utvikle løsninger som allerede finnes.

Muligheter og nytte for bedriften

Et patent gir søkeren retten til å forhindre at andre bruker løsningen i egne produkter. Et patent kan føre til at bedriften lettere får ekstern finansiering og tiltrekker samarbeidspartnere. Dere kan lisensiere ut eller selge egne tekniske løsninger. Om dere velger å ikke søke patent er det mulig å offentliggjøre den tekniske løsningen for å forhindre at andre søker patent på den. En offentliggjort oppfinnelse er ikke lenger «ny» i lovens forstand og kan derfor ikke patenteres.

Dersom løsningen blir utviklet av en ansatt i bedriften vil arbeidsgiver normalt har rett til å overta oppfinnelsen, dersom den faller innenfor bedriftens virksomhetsområde, slik det står i arbeidstakeroppfinnelsesloven


Når du har svart på spørsmålene, kan du se resultatet ditt ved å trykke på knappen under.

Er dette interessant? Skriv ut eller lagre resultatet ditt. Neste trinn er å vurdere hvordan du skal gå fram for å forvandle bedriftens immaterielle verdier til inntekter, konkurransefortrinn og nye forretningsmuligheter. Det gjør du best sammen med en kompetent rådgiver.

Lagre som PDF
Ta testen på nytt
Vis resultat