IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Finn en rådgiver

Se hvem som kan hjelpe deg med dine immaterielle verdier, med patentering eller registrering av design og varemerker. Det fins både offentlige og private aktører. Se også hvem som kan hjelpe deg med IPR-strategier og IPR-avtaler.

Private aktører som tilbyr rådgivning

Vi har laget en database der private rådgivere formidler sine IPR-tjenester.

Gå til rådgiverdatabasen

 

Offentlige aktører som kan hjelpe deg

Innovasjon Norge

Lurer du på hvordan du kan beskytte dine konkurransefortrinn? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle rettigheter kan utnyttes for å øke inntjeningen? Vi gir veiledning til små og mellomstore bedrifter.
Les mer om tjenestene eller gå direkte til kontaktinformasjon til våre IPR-rådgivere.

Patentstyret

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge. Vi gir også veiledning knyttet til søknadsbehandling og rettigheter, og tilbyr forundersøkelser for å skaffe nyttig informasjon i forkant eller etter en søknadsprosess. I tillegg arrangerer vi kurs.
Les mer om tjenestene eller kontakt kundesenteret.

Webinar: Introduksjon til Patentstyret

Filmen er hentet fra Patentstyrets webinar «Fra idé til forretning» våren 2018.

Hvem gjør hva innen IPR i Norge

Advokatkontorer
Advokater kan bistå i å sikre og forvalte patent, design og varemerke og opphavsrett .  De  kan også bistå innenfor opphavsrett, markedsføringslovgivning, avtalerett og andre tilliggende rettsområder. Noen har også tjenester knyttet til blant annet strategisk rådgivning, arbeidstakeroppfinnelser, IP-transaksjoner, lisensiering og FoU-avtaler.De kan også bidra til håndhevelse av immaterielle rettigheter, konflikthåndtering og prosedere slike saker i rettsapparatet.

Patentkontorer
Private patentkontorer bidrar med å utforme søknader for nasjonal eller internasjonal innlevering av søknader om patent-, varemerke- og designregistrering. De kan representere søkeren overfor myndighetene (fullmektig). De gir også råd om søknadsprosessene nasjonalt og internasjonalt. Noen arrangerer temakurs og seminarer og tilbyr strategisk rådgivning knyttet til beskyttelser og utnyttelse av immaterielle verdier, som for eksempel analyse av handlefrihet med hensyn til andres rettigheter ("freedom-to-operate"), virksomhetsområder ("due diligence"), handel med immaterielle rettigheter, lisensiering, verdivurderinger og forvaltning av porteføljer med mere. 

Spesialiserte immaterialrettskonsulenter
Bistår med strategisk rådgivning knyttet til beskyttelser og utnyttelse av immaterielle verdier, som for eksempel analyse av handlefrihet ("freedom-to-operate"), virksomhetsgjennomgang ("due diligence"), handel med immaterielle rettigheter, håndtering av arbeidstakeroppfinnelser, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.

Forskningsrådet
Forskingsrådet er et nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierende organ. Det er den viktigste forskingspolitiske rådgiveren for Regjeringen

Tolletaten
Etat under Finansdepartementet. På Tolletatens nettsted finner du informasjon om tollsatser og avgifter ved inn- og utførsel av varer, både for private og bedrifter. Der får du hjelp ved spørsmål om fortolling, samt gjeldende toll- og avgiftssatser.

Næringslivets konkurranseutvalg
Bistår bedrifter i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven

Kfir
Klagenemnda for industrielle rettigheter behandler klager på Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt foretaksnavneklager og saker som fastsatt i edelmetalloven og planteforedlerlover.

Lovdata
Gjeldende lover i Norge, blant annet åndsverksloven, patent-, varemerke- og designloven, og forskrift om betalinger til Patentstyret (betalingsforskriften).

Opphavsrett

Følgende organisasjoner bistår rettighetshavere i forvaltningen av opphavsrettigheter. Interesseorganisasjonene gir veiledning om hvordan brukere i Norge skal gå frem for å benytte opphavsrettslig beskyttet materiale uten å komme i konflikt med gjeldende opphavsrettslovgivning.

Norwaco
Norwaco er en frittstående forvaltningsorganisasjon som ivaretar opphavsrettigheter i lyd- og bildemedier som film, radio og fjernsyn. Organisasjonen inngår avtaler om utvidet bruk av programinnholdet i disse mediene, krever inn avtalte vederlag og fordeler disse.

BONO
BONO er en frittstående opphavsrettsorganisasjon som forvalter billedkunstnernes rettigheter i henhold til åndsverkloven. BONO inngår avtaler om sekundærbruk av billedkunst, og fastsetter og krever inn vederlag på vegne av sine medlemmer. En viktig del av BONOs virksomhet er også å informere medlemmer og brukere om opphavsrett på billedkunstområdet.

Kopinor
Kopinor er en forvaltningsorganisasjon som representerer opphavsmenn og utgivere av utgitt opphavsrettslig beskyttet materiale. På grunnlag av åndsverklovens bestemmelser og fullmakter fra rettighetshavere inngår Kopinor kollektive og individuelle avtaler om kopiering og annen utnyttelse til bruk i undervisningsvirksomhet og i offentlige og private institusjoner, organisasjoner og virksomheter. 

TONO
TONO er en frittstående organisasjon som ble opprettet i 1928 av norske komponister, tekstforfattere til musikk og forlag. TONO er organisert som et andelsselskap som forvalter sine medlemmers fremførings- og lydfestingsrettigheter til musikk på grunnlag av individuelle og eksklusive forvaltningskontrakter.

FONO
FONO - Foreningen Norske Plateselskaper - er en interesseorganisasjon for norske plateselskaper. De aller fleste norske plateselskaper er medlem. FONO teller ca 100 medlemmer.

Gramo
Gramo er en frittstående forening av FONO, IFPI Norge, Norsk Musikerforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund og Skuespillerforeningen av 1978. Gramos primære formål er oppkreve vederlag til utøvende kunstnere og produsenter når deres innspillinger blir benyttet i kringkasting og til annen offentlig fremføring.

Vil du ut i verden?

Trenger du hjelp til immaterielle rettigheter på veien til utlandet? Her er en liste med viktige aktører.

Informasjon, hjelp og ressurser om beskyttelse og utnyttelse av immaterielle verdier for små og mellomstore bedrifter:

Landsrelatert informasjon om bruk av IPR, regler, ressurser og statistikk